Status fundacji

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja pod nazwą: Fundacja Bariera, zwana dalej „Fundacją", ustanowiona przez Annę Waligórę, zamieszkałą: Sieraków 128, 32-410 Dobczyce i Krzysztofa Jana Gizę, zamieszkałego przy ul. Garncarskiej 3, 32-410 Dobczyce zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Chlandy w Krakowie przy ul. J. Piłsudskiego 17, za numerem repertorium A Nr 1669/2003 z dnia 22.04.2003 r., działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46, póz. 203 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.
§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
§ 4
Właściwym ministrem dla Fundacji jest Minister Zdrowia.
§ 5
Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§ 6
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek. 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
§ 7
Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Fundacja Bariera.
§ 8
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 1
Celem Fundacji jest ochrona zdrowia, opieka, pomoc społeczna, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, rozwój nauki i gospodarki oraz ochrona środowiska i zabytków w służbie niepełnosprawnym oraz pomoc ofiarom wypadków drogowych.
§ 2
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie różnych form rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
2) prowadzenie terapii psychologicznej dla osób niepełnosprawnych,
3) działanie na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w środowisku i społeczności lokalnej,
4) organizowanie szkoleń i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy biorących udział w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
5) zwiększanie szans zatrudnienia lub utrzymania pracy przez osoby niepełnosprawne poprzez promocję wyrobów produkowanych w zakładach zatrudniających takie osoby, organizowanie targów, wystaw, giełd pracy oraz innych akcji promocyjnych w tym zakresie,
6) organizowanie imprez wspierających aktywność osób niepełnosprawnych (kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych),
7) prowadzenie działań informacyjnych na rzecz zaniechania praktyk dyskryminacyjnych wobec osób niepełnosprawnych,
8) ochronę zdrowia, sprawowanie opieki, pomoc społeczną, rozwój oświaty i wychowania, popieranie kultury, sztuki, nauki i gospodarki w służbie niepełnosprawnym oraz ochronę środowiska i zabytków jako miejsca przyjaznego osobom niepełnosprawnym oraz pomoc ofiarom wypadków drogowych.
2. Działalność, o której mowa w ust. 1 stanowi wyłączną statutową działalność Fundacji i jest prowadzona na rzecz ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Działalność Fundacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, dotyczy realizacji zadań publicznych w sferze: ochrony zdrowia, opieki i pomocy społecznej, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, rozwoju nauki i gospodarki oraz ochrony środowiska i zabytków w służbie osobom niepełnosprawnym, jak również pomoc ofiarom wypadków drogowych.
3. Działalność Fundacji wymieniona w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 może być prowadzona zarówno jako odpłatna, jak i nieodpłatna. W pozostałym zakresie Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną.
§ 3
1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
2. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo Fundacji w spółkach prawa cywilnego oraz spółkach prawa handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 1
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia. Z majątku Fundacji przeznacza się kwotę 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację.
§ 2
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 2. W ramach dysponowania majątkiem Fundacji oraz dokonywania czynności prawnych w imieniu Fundacji zabronione jest: 1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji
4) kupowanie przez Fundację na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich.
§ 3
Dochody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków i zapisów,
b) subwencji i dotacji osób prawnych,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z nieruchomości i ruchomości,
e) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.
§ 4
Dochody Fundacji z darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji oraz zbiórek i imprez publicznych mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.
§ 5
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 6
Osoby fizyczne i osoby prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji jednorazowej lub łącznej o wartości co najmniej 10.000 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) lub gdy idzie o osoby zagraniczne o wartości co najmniej 2.000 USD (słownie: dwóch tysięcy dolarów amerykańskich) a wyrażą takie życzenie, uzyskują tytuł Sponsora Fundacji.
§ 7
Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

Rozdział IV
Organy i struktura organizacyjna Fundacji

§ 1
Organami Fundacji są: a) Rada Fundacji, b) Zarząd Fundacji. 2. Członkowie Rady: a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być osobami skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) nie pobierają wynagrodzenia od Fundacji za udział w pracach tego organu, jednakże mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z działalnością w Radzie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
3. Za wyjątkiem uregulowań, zawartych w §§ 41, 44 i 46 Statutu, wszelkie decyzje i uchwały każdego z organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków danego organu.
4. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad. Rada Fundacji
§ 2
1. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków.
2. W skład Rady Fundacji mogą wchodzić Fundatorzy lub inne osoby fizyczne spoza grona Fundatorów.
3. Członkowie Rady Fundacji są powoływani i odwoływani jednomyślną uchwałą Fundatorów.
§ 3
Osoby fizyczne spoza grona Fundatorów mogą być powołane do składu Rady, jeżeli:
1) dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji i uzyskały tytuł Sponsora Fundacji,
2) zadeklarują zamiar stałego dalszego wspierania materialnego Fundacji,
3) w inny sposób stale wspomagają i będą wspomagać Fundację w realizacji jej celów.
§ 4
Rada Fundacji wybiera ze swego grona Prezesa Rady.
§ 5
1. Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji.
2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1) powołanie i odwołanie członków Zarządu,
2) uchwalanie zmian Statutu,
3) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
4) zatwierdzanie programów działania Fundacji,
5) zajmowanie stanowisk w sprawach przedłożonych przez Zarząd lub podjętych z własnej inicjatywy,
6) powoływanie i likwidowanie oddziałów, zakładów oraz filii.
§ 6
1. Zebrania Rady Fundacji zwołuje Prezes Rady z własnej inicjatywy bądź na wniosek 2/3 Fundatorów lub Zarządu, zgłoszony Prezesowi Rady na piśmie.
2. Zebrania Rady Fundacji winny być zwoływane co najmniej dwa razy do roku.
§ 7
Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów.
§ 8
W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa Rady, Rada Fundacji powołuje ze swego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji.
§ 9
Fundatorzy mogą działać przez swoich pełnomocników.
Zarząd Fundacji
§ 10
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem składa się z trzech osób i powoływany jest na czas nieograniczony przez Radę Fundacji.
2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci Członka Zarządu.
3. Członek Zarządu Fundacji może być odwołany w każdym czasie. Rada Fundacji odwołuje członka Zarządu w przypadku:
1) złożenia rezygnacji,
2) trwałej niezdolności z powodu poważnej choroby, znacznej ułomności lub utraty sił do sprawowania funkcji,
3) trwałego zaprzestania pełnienia obowiązków przez okres dłuższy niż rok.
§ 11
Pracami Zarządu kieruje Prezes.
§ 12
Pozostali Członkowie Zarządu pełnią funkcją Wiceprezesów Zarządu.
§ 13
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Zarząd działa według Regulaminu Zarządu, zatwierdzonego przez Radą Fundacji.
§ 14
Zarząd Fundacji:
1) reprezentuje ją na zewnątrz,
2) opracowuje roczne i wieloletnie programy i plany działania Fundacji,
3) sporządza doroczne sprawozdania z działalności Fundacji i przedkłada je Radzie,
4) sprawuje zarząd jej majątkiem,
5) przyjmuje darowizny, spadki, zapisy, subwencje i dotacje,
6) ustala wielkość i charakter zatrudnienia, wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji oraz wielkość i charakter zleceń na usługi obce oraz wysokość środków na zlecone usługi obce,
7) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada przed Radą Fundacji za realizacją celów statutowych Fundacji oraz za wyniki działalności finansowej i gospodarczej Fundacji,
8) podejmuje decyzje o przystąpieniu Fundacji do spółek, fundacji oraz o stałej współpracy z innymi fundacjami i stowarzyszeniami,
9) występuje z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
10) powołuje dyrektorów lub kierowników zakładów, filii i oddziałów oraz zatwierdza schemat organizacyjny Biura Fundacji.
§ 15
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu.
§ 16
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej dwóch Członków Zarządu.
§ 17
Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
§ 18
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub na umowie menedżerskiej.
2. Wynagrodzenie Członków Zarządu określa uchwałą Rada Fundacji.

Rozdział V
Działalność gospodarcza Fundacji

§ 1
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
1) działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja
zapisanych nośników informacji, 2) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami,
3) handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego,
4) hotele i restauracje,
5) działalność biur turystycznych,
6) obsługa nieruchomości,
7) artystyczna i literacka działalność twórcza,
8) przetwarzanie danych,
9) działalność związana z bazami danych,
10) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
11) badanie rynku i opinii publicznej,
12) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
13) reklama,
14) rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu oraz działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu,
15) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
16) szkoły języków obcych, kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
17) pozostała działalność związaną z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 18) pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania.
2. Cały dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów i działań, o których mowa w § 9 i § 10.
§ 2
Organizacją działalności gospodarczej Fundacji zajmuje się Zarząd.
§ 3
1. Zasady gospodarki finansowej i zasady rachunkowości określa Zarząd, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
3. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
Rozdział VI
Zmiana Statutu
§ 1 Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji.
§ 2 Decyzję w sprawie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji na drodze jednomyślnej uchwały, podejmowanej tylko na jednomyślny wniosek Zarządu.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 1
Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
§ 2
Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jej wyniku nastąpiłaby zmiana celu Fundacji.
§ 3
Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę, podjętą tylko na jednomyślny wniosek Zarządu.
§ 4
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
§ 5
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na jednomyślny wniosek Zarządu.
§ 6
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach na rzecz instytucji zbieżnej z celami Fundacji.
§ 7
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
§ 8
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy. Tekst jednolity Statutu Fundacji Bariera przyjętego dnia 22 kwietnia 2003 r. uwzględnia zmiany wprowadzone:
1) uchwałą Rady Fundacji Bariera z dnia 30 września 2003 r.,
2) uchwałą Rady Fundacji Bariera z dnia 10 lutego 2004 r.,
3) uchwałą nr 1 z dnia 18.10.2006 r. Rady Fundacji Bariera